Bedrijven / Publiceren van vacatures

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding

Deze bepalingen zijn van toepassing op het gebruik en de website www.trabajo.org, die door beBee Affinity Social Network S.L. ("beBee") ter beschikking wordt gesteld van de internetgebruikers, alsook van alle inhoud die op deze pagina wordt getoond of ter beschikking wordt gesteld aan de voornoemde klanten.


De Algemene Voorwaarden die te allen tijde op deze website staan, zijn de voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.


De toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor de aansluiting via het telecommunicatienetwerk door de door de klanten gecontracteerde netwerkleverancier.


Toegang tot het gebied "Mijn account" is een exclusieve dienst, alleen bedoeld voor geregistreerde en actieve beBee-gebruikers. Een klant is actief nadat hij de registratieprocedures heeft doorlopen die op de website zijn vastgelegd en wanneer er een bevestiging is van de contractuele link door een bevestiging van de registratie te sturen naar het e-mailadres dat door de klant tijdens het registratieproces is opgegeven.


In geval van niet-naleving door de klant van één van de verplichtingen die in deze website zijn vastgelegd, behoudt beBee zich het recht voor om de klant de toegang tot het gedeelte "Mijn account" van de website www.trabajo.org te verbieden of te ontzeggen, zonder afbreuk te doen aan andere acties die met beBee kunnen overeenkomen.


Het gebruik van deze webpagina schrijft de voorwaarde van de klant toe aan dezelfde situatie en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die hier zijn opgenomen. De levering van de dienst van de webpagina heeft een beperkte duur, op het moment dat de klant verbonden is met de webpagina of met een van de diensten die via de webpagina worden aangeboden. Daarom moet de klant de Algemene Voorwaarden aandachtig lezen bij elk van de keren dat hij van plan is deze website te gebruiken, aangezien de Algemene Voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd.


Sommige website-diensten die toegankelijk zijn voor internetklanten of exclusief voor klanten van beBee, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die, in voorkomend geval, de huidige Algemene Voorwaarden vervangen, aanvullen of vervangen en/of wijzigen en ze zullen door de klant moeten worden aanvaard voordat de levering en/of het contract van de overeenkomstige dienst wordt uitgevoerd. Toegang tot en/of gebruik en/of contractering van deze diensten en inhoud geeft uitdrukking aan de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de desbetreffende Bijzondere Voorwaarden,in de door beBee gepubliceerde versie. Op het moment van publicatie ervan. deze toegang en/of dit gebruik en/of deze verhuur oplevert.


beBee heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de abonnements- en contractvoorwaarden van de diensten van beBee op de website www.trabajo.org , alsmede de algemene voorwaarden en de bijbehorende bijzondere voorwaarden te wijzigen.


Elke klant zal de website www.trabajo.org raadplegen en gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de wet, de bijzondere voorwaarden, de wet, deontologie, deontologie, de goede trouw en/of de goede gewoonten, en zich onthouden van elke handeling die eender welke schade zou kunnen inhouden voor de website zelf, voor beBee, en/of voor de rest van haar klanten en/of voor derden.


2. Aanbesteding van diensten


Het toegangs- en contractproces en de voorwaarden van de dienstverlening door beBee zijn onderworpen aan de bepalingen van de webpagina www.trabajo.org">www.trabajo.org, die van kracht zijn op het moment dat deze diensten worden verleend, zodat beBee zich het recht voorbehoudt om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen.


Evenzo verplicht de opdrachtgever zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het verlenen van diensten door beBee uitdrukkelijk tot het verstrekken van waarheidsgetrouwe gegevens ter zake, uitgaande van alle schade, van welke aard dan ook, die de niet-waarachtigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens direct en/of indirect aan beBee en/of enige derde kan toebrengen, te allen tijde, om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook en/of in welke vorm dan ook.


3. Duur


In overeenstemming met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomstige Bijzondere Voorwaarden, behoudt beBee zich het eenzijdig recht voor om de dienstverlening via de website www.trabajo.org tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen, alsook om de dienstverlening van de website www.trabajo.org tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen.


4. Wachtwoord


beBee zal de klant een persoonlijke en niet-overdraagbare identificatie- en toegangscode verstrekken zodat de klant de website kan gebruiken of om gebruik te maken van de door beBee aangeboden diensten. De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn paswoord te bewaren en het gebruik van zijn eigen paswoord/klantnaam/ paswoord niet te vergemakkelijken voor derden, en gaat er dus van uit dat er allerlei gevolgen verbonden zijn aan het niet naleven van deze verplichting. De toegangscode kan op verzoek van één van beide partijen worden gewijzigd. In het geval dat een dergelijke wijziging plaatsvindt op uitdrukkelijk verzoek van beBee, zal de klant op de hoogte worden gebracht van de datum van deactivering en vervanging van de toegangscode door een nieuwe.


beBee is niet aansprakelijk voor schade of gederfde winst die de opdrachtgever en/of derden lijden als gevolg van verlies of diefstal van de toegangscode/klant/wachtwoord en/of als gevolg van het gebruik ervan door een derde partij.


5. Industriële en intellectuele eigendom


beBee is de eigenaar van het domein www.trabajo.org.


De website www.trabajo.org, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwerp, de structuur en lay-out, teksten en inhoud, logo's, knoppen, afbeeldingen, codebron, alsmede alle industriële en intellectuele eigendomsrechten en alle andere onderscheidende tekens die betrekking hebben op al deze logo's, knoppen, afbeeldingen, codebron, alsmede op de website zelf, alsmede op alle andere tekens die daarin voorkomen, alsmede op alle diensten die door BeBee op de markt worden gebracht en/of die in het bezit zijn van BeBee, eigendom zijn van BeBee en/of de corresponderende eigenaar, en daarom is het verboden, op welke wijze dan ook en in welke vorm dan ook, om de exploitatie ervan te gebruiken, het kopiëren, verveelvoudigen, alsmede het verwijderen, beschadigen, wijzigen en/of wijzigen, registreren en/of registreren en/of aanvragen tot registratie, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, dan wel enig ander heden en/of toekomstbeeld daarvan, zonder de uitdrukkelijke toestemming van beBee en/of de desbetreffende eigenaar, zonder dat op geen enkel moment kan worden begrepen dat er sprake is van enige klasse van licentie of toestemming, van welke aard dan ook, aan enige derde en/of door beBee en/of de desbetreffende eigenaar.


beBee behoudt zich het recht voor om de lay-out en configuratie van de website eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te herontwerpen en aan te passen aan de layout en configuratie van de website www.trabajo.org.


Alle industriële en intellectuele rechten en elk ander onderscheidend teken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud, documenten, teksten, recensies die op de website zijn gepubliceerd, evenals afbeeldingen, ontwerpen, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's, knoppen, logo's en merken van de verschillende medewerkers op de website www.trabajo".org, behoren toe aan hun auteurs, dus het is verboden, vanwege de enige wijze en/of vorm van gebruik, exploitatie, kopiëren, reproductie, reproductie, alsmede de eliminatie, verwonding, wijziging en/of aanpassing, registratie en/of aanvraag tot registratie, hetzij volledig, tijdelijk of definitief, hetzij tijdelijk of definitief, van dezelfde en/of van dezelfde aard. elke andere gelijksoortige huidige en/of toekomstige zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteurs, zonder dat op geen enkele wijze begrepen kan worden dat er enige vorm van licentie of toestemming van welke aard dan ook bestaat voor enige derde partij en/of hun auteurs.


beBee aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor het feit dat enig Industrieel of Intellectueel Eigendomsrecht van derden wordt geschonden door een derde en/of opdrachtgever of inbreuk maakt op de rechten van een derde en/of opdrachtgever.


6. Uitsluiting van aansprakelijkheid


There is no relation, or association, of any kind between beBee and the website www.trabajo.org with the owners of other websites to which they are linked, so beBee and the website www.trabajo.org, are not responsible for external websites, nor their use, reliability, accuracy, or the contents included in them. They are therefore websites belonging to independent companies without any association or relationship between beBee and the website www.trabajo.org.


beBee is niet aansprakelijk voor enige schade en/of schade en/of voordelen die de opdrachtgever of enige derde niet heeft verkregen en die ook schade heeft geleden als gevolg van de meningen, verklaringen, gegevens en/of inhoud die, indien van toepassing, direct of indirect, om welke reden dan ook, en op welk moment dan ook en in welke vorm dan ook, door de opdrachtgever zelf en/of derden op de website worden verstrekt. www.trabajo.org.


beBee garandeert niet dat de website www.trabajo.org">www.trabajo.org voortdurend, betrouwbaar en permenant zal werken, met vertragingen of onderbrekingen, zodat beBee niet aansprakelijk is voor enige schade en/of letsel en/of winst die de klant of enige andere derde partij, die als gevolg daarvan schade ondervindt, nog kan verkrijgen.


beBee is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade en/of winst die niet door de klant of enige andere derde partij is verkregen en die het gevolg is van enige omstandigheid van overmacht, toevallige gebeurtenis, storing of fout in communicatielijnen, of gebrekkige prestatie of falen van het internetnetwerk.


beBee is niet aansprakelijk voor enige schade en/of schade veroorzaakt aan enige klant of derden, noch voor schade geleden door enige klant of derde partij, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van het gebruik en/of de toegang en/of verbinding met de website www.trabajo.org en/of aan gelinkte pagina's, is derhalve niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt aan enige klant of derde partij, noch voor gederfde winst van welke aard dan ook door enige klant of derde partij dan ook als gevolg van het slecht functioneren, defect, defect, storing of schade veroorzaakt, geheel en/of gedeeltelijk, aan alle hardware, software en/of software, alsmede van het verlies en/of de wijziging en/of beschadiging, volledige en/of gedeeltelijke informatie op magnetische schijven, schijven, tapes, tapes, diskettes en andere media, alsmede door de introductie van computervirussen of van ongewenste variaties of wijzigingen in het geheel van de informatie, documenten, bestanden, databanken, hardware en/of software.


beBee is niet aansprakelijk voor enige schade en/of schade veroorzaakt aan derden door het gebruik van bankgegevens zonder hun toestemming door een klant die een product of dienst met beBee contracteert.


beBee is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade die niet uitsluitend, rechtstreeks en uitsluitend aan het bedrijf zelf is toe te rekenen, indien de opdrachtgever en/of enige derde of de personen voor wie zij aansprakelijk zijn de schuldigen zijn van dergelijke schade, van aan derden toegebrachte schade en/of van niet door de opdrachtgever of derden verkregen winstderving of winstderving.


beBee is niet aansprakelijk voor eventuele communicatiefouten, met inbegrip van verwijdering, onvolledige transmissie of vertragingen in de kwijtschelding, noch verbindt hij zich ertoe ervoor te zorgen dat het transmissienetwerk te allen tijde operationeel is. Evenmin zal beBee reageren in het geval dat een derde in strijd handelt met de door beBee vastgestelde beveiligingsmaatregelen en/of computervirussen verspreidt en/of verzendt.


beBee heeft alle bestaande veiligheidsmaatregelen genomen om de door de klanten verstrekte persoonsgegevens te beschermen. Niettegenstaande het voorgaande kan beBee de absolute onkwetsbaarheid van zijn beveiligingssystemen niet garanderen, noch kan het de veiligheid of onschendbaarheid garanderen van de gegevens die over het netwerk worden verzonden. Evenmin kan beBee de juistheid of geldigheid van de door de klant verstrekte gegevens garanderen.


beBee controleert of garandeert niet de bruikbaarheid van de diensten of de afwezigheid van computervirussen in de diensten die door derden worden geleverd via zijn netwerk van portalen die wijzigingen in uw computersysteem (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die op uw computersysteem zijn opgeslagen, kunnen veroorzaken.


Het doel van de linkapparatuur die beBee aan de klant ter beschikking stelt, is het voor hem gemakkelijker te maken om te zoeken naar informatie die beschikbaar is op het internet. beBee garandeert niet dat de dienst geschikt is voor de uitvoering van een dienst die verder gaat dan de contractueel vastgelegde dienst of die toegang geeft tot alle internetsites. beBee biedt of verhandelt de op de gelinkte sites beschikbare producten en diensten niet aan, noch aanvaardt zij enige verantwoordelijkheid voor dergelijke producten of diensten.


beBee als dienstverlener, dat wil zeggen, heeft geen controle over het gebruik van de diensten die de opdrachtgever verricht; in die zin is beBee niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de inhoud van de diensten die, in strijd met de wet of de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, telkens wanneer een opdrachtgever een zoekopdracht uitvoert. beBee is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of informatie en/of verzonden gegevens, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud en/of informatie en/of verzonden gegevens, noch voor het ontstaan van de verzending, noch voor wijzigingen in de gegevens, noch voor de selectie van de gegevens, en derhalve is de klant als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van onrechtmatig of in strijd met deze voorwaarden gebruikt gebruik en voor de waarheidsgetrouwheid en/of wettigheid van de door hem gebruikte inhoud. Voor dit doel zal de klant de diensten gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels.


Indien beBee op enigerlei wijze, direct of indirect, kennis heeft gekregen van het bestaan van inhoud die inbreuk zou kunnen maken op de legaliteit of de Algemene Voorwaarden en/of de bijbehorende Bijzondere Voorwaarden of het gebruik voor frauduleuze, onrechtmatige en/of illegale doeleinden, behoudt beBee zich het recht voor om de levering van de diensten zelf geheel of gedeeltelijk op te schorten, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de klant, door het verwijderen van de inhoud van de overtreders of enige andere maatregel die hij noodzakelijk acht om de continuïteit in het begaan van de onrechtmatige daad of de vastgestelde inbreuk te vermijden, ziet de klant af van de uitoefening van elke vordering of elk recht, van welke aard dan ook, in het geval dat deze rechtstreeks of onrechtstreeks een vergissing en/of vergissing van de kant van de beBee zou zijn begaan.


Onverminderd het voorgaande behoudt beBee zich het recht voor om de administratieve of gerechtelijke autoriteiten op de hoogte te stellen van alle feiten die een onwettige activiteit kunnen vormen, zonder dat de klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gesteld.


In het bijzonder is beBee niet aansprakelijk voor een gebrekkige of onderbroken uitvoering van de diensten die het in de handel brengt en levert in de volgende gevallen:


 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk.
 • De onderbreking van de dienst als gevolg van de invoering, door de klant en/of een derde partij, van elementen van hardware of software die een slechte algemene werking van uw computerapparatuur veroorzaken of die onverenigbaar zijn met de precieze elementen van de apparatuur.
 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van de ongebreidelde toegang tot breedband om hen te ondersteunen.
 • Onderbreking van de dienstverlening als gevolg van onjuist gebruik of slechte geschiktheid van de diensten.
 • Onderbreking van de dienstverlening door storingen in de elektrische stroomtoevoer naar de door de klant gebruikte apparatuur of apparaten.
 • Oorzaken toe te schrijven aan een derde partij of een belangrijke oorzaak.
 • Daling van de kwaliteit van de dienstverlening of van het aansluitingsdebiet, om redenen die niet direct aan beBee zijn toe te schrijven.
 • Administratieve of gerechtelijke uitspraken.
 • Slechte configuratie van de installatie noodzakelijk door iemand anders dan beBee en/of door de klant en/of door derden.
 • Schade en/of schade die niet uitsluitend, rechtstreeks en uitsluitend aan beBee kan worden toegerekend.
 • Winstderving of winstderving door de opdrachtgever en/of enige andere derde partij.
 • Schade en schade, van welke aard dan ook, die veroorzaakt zijn door de schuld van de klant en/of een derde partij.
 • Schade en schade die direct of indirect aan de klant en/of derden is toegebracht om redenen die niet uitsluitend, direct en exclusief aan beBee toerekenbaar zijn.

Onvoorspelbare gebeurtenissen, alsmede gevallen van overmacht, overheidsmaatregelen en storingen in de telecommunicatieverbindingen, die niet rechtstreeks aan beBee te wijten zijn, ontslaan haar van de verplichting de diensten te verlenen voor de duur van de dienstverlening.


7. Vertrouwelijkheid


beBee en haar personeel en technische dienst zullen alle klantinformatie waartoe zij toegang hebben, vertrouwelijk behandelen en bewaren. Zij zullen er geen gebruik van maken, noch zullen zij deze informatie bekendmaken, noch zullen zij deze laten gebruiken of openbaar maken. Zij zullen deze om welke reden en/of met welke middelen dan ook onmiddellijk vernietigen of retourneren, wanneer zij bij de uitvoering van de gecontracteerde diensten en in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden toegang hebben tot informatie over een van de volgende categorieën van klanten. In ieder geval zal het van toepassing zijn op de regels die in dit verband van toepassing zijn.


8. Toepasselijk recht en jurisdictie


Alle discrepanties, vorderingen en controverses die zich kunnen voordoen, worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van de Europese Unie in de stad Madrid, voor beschikkingszaken en voor zaken die niet onder de wettelijk vastgestelde jurisdictie vallen.


De Spaanse wet zal van toepassing zijn.


Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 juli 2011.

PRIVACY PRIJSELIJK BELEID

Deze Privacybeleid is van toepassing op alle diensten en, indien van toepassing, websites die door beBee Affinity Social Network S.L. worden aangeboden.


In geval u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website www.trabajo.org of door ons te schrijven:


beBee Affinity Social Network S.L. Calle de Anabel Segura, 11
Edificio A, 4D
28108 - Alcobendas - Madrid (Spain)
contacto@publiclas.com
C.I.F B-84471838


beBee verwerkt alleen informatie voor de doeleinden van de Privacy Policy. Het Privacybeleid wordt hieronder uiteengezet:


 • Faciliteer onze diensten aan klanten, inclusief gepersonaliseerde visualisatie van inhoud en reclame.
 • Herziening, onderzoek en analyse van onze diensten om de kwaliteit van onze diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren.
 • Om de technische werking van ons netwerk te waarborgen.
 • Ontwikkelen van nieuwe diensten voor beBee.


De klant kan instemmen met dit privacybeleid door te kiezen voor de optie "Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden", die op de website staat vermeld www.trabajo.org.


De klant zal in ieder geval reageren op de juistheid en/of eigendom van de verstrekte gegevens.


In overeenstemming met de geldende wetgeving informeert beBee u dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand onder de verantwoordelijkheid van PUBILCAS, om u de door u gecontracteerde diensten te kunnen leveren, evenals commerciële en promotionele informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met onze diensten, hetzij elektronisch, hetzij op een andere manier.


De klant kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op toegang, annulering, rectificatie of verzet door contact op te nemen met bovenstaand adres.


De gebruiker, die op de hoogte is van de gevolgen van de geldende wetgeving, aanvaardt uitdrukkelijk dat alle verstrekte gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden kunnen worden doorgegeven aan het kanaal van agenten en distributeurs dat met beBee samenwerkt bij de promotie en verkoop van zijn diensten. De huidige aanvaarding van de gebruiker om zijn gegevens te verwerken en/of over te dragen op de wijze zoals bepaald in deze paragraaf kan worden herroepen, zonder terugwerkende kracht voor de cessionarissen.


De klant stemt er ook uitdrukkelijk mee in dat zijn gegevens in derde landen worden doorgegeven en opgeslagen, ook al bieden ze niet een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van de voornoemde wet.


COOKIES

Om de klantensessie onder controle te houden, www.trabajo.org gebruikt cookies tijdens de beuking van het schip. De gebruikte cookies zijn niet van tijdelijke aard, d.w.z. ze verdwijnen niet aan het einde van de sessie. Daarom wordt deze cookie opgeslagen op de schijf en nadat de gebruiker zich heeft uitgelogd, blijft de cookie verschijnen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf lezen. Cookiebestanden worden door andere aanbieders aangemaakt. Gebruikte cookies zijn niet schadelijk en worden alleen gebruikt voor de duur van de gebruikerssessie. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo in te stellen dat deze een waarschuwing op het scherm geeft wanneer cookies worden gebruikt. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser om deze informatie uit te breiden. Om deze website te kunnen gebruiken, moet u de installatie van cookies mogelijk maken. In het geval dat de cookieservice en/of Java Script is gedeactiveerd, wordt er een waarschuwing op de website weergegeven www.trabajo.org om gebruikers te laten weten dat het niet goed werkt met de genoemde pagina.